Behandling av personuppgifter (GDPR)

Holmqvist & Partners Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi får del av i samband med uppdrag eller som annars behandlas när vi förbereder eller administrerar ärendet. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register.

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss men om vi inte får del av nödvändiga personuppgifter kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att

  • genomföra obligatorisk jävskontroll och, i förekommande fall, även penningtvättskontroll, samt
  • utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning (t.ex. då du är företrädare eller kontaktperson för en juridisk person som är klient hos oss), att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringsskyldighet), eller att behandlingen behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. vid offentliga förordnanden), eller behandlingen sker som ett led i myndighetsutövning.

Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske om samtycke har lämnats. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifter som behandlas i detta syfte behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och dig,
  • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter,
  • det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  • då vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna i det avseendet omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, i vissa fall, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se).

Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Holmqvist & Partners Advokatbyrå AB (556897-0684). Adress: Box 5216, 102 45 Stockholm
E-post: info@holmqvistpartners.se