Allmänna villkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Holmqvist &
Partners Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”) utför för sina klienter.
Advokatbyråns verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som
fastställs av Sveriges advokatsamfund. För vidare information härom hänvisas till advokatsamfundets hemsida; http://www.advokatsamfundet.se.

1. Uppdraget och dess utförande

Klienten har tillgång till Advokatbyråns samlade kompetens i form av samtliga jurister. Advokatbyrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Advokatbyrån och inte som ett uppdrag för en enskild person. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett enskilt uppdrag. Advokatbyråns rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats för Advokatbyrån. Om inget annat har avtalats särskilt innefattar rådgivningen inte eventuella skattekonsekvenser.

2. Arvode

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art
och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt
de principer som Sveriges advokatsamfund har fastställt.

3. Fakturering

Advokatbyrån debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna. Fakturering sker månadsvis, om inte annat överenskommits.

4. Rättsskydd och rättshjälp

I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det ankommer på klienten att informera Advokatbyrån om att sådan försäkring finns att tillgå. För det fall klienten har beviljats rättsskydd och inget annat överenskommes debiteras och faktureras klienten arvode löpande i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer och faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsavtalet avräknas sedermera. Klienten är således betalningsansvarig för eventuell skillnad mellan Advokatbyråns arvode och vad försäkringsbolaget erlägger.

I vissa fall kan klient, som anlitar Advokatbyrån som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Advokatbyrån medverkar vid behov till att tillvarata klientens rätt till
rättsskydd eller rättshjälp.

5. Betalning

Betalning av faktura skall ske inom tio dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller Advokatbyrån sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

6. Förskott

Till täckande av arvode och omkostnader har Advokatbyrån rätt att debitera förskott. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

7. Identifiering av klienter m.m.

Enligt lag måste Advokatbyrån inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung. Advokatbyrån kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har inletts. Om Advokatbyrån inte erhåller begärd dokumentation, kan Advokatbyrån enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget. Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

8. Policy för behandling av personuppgifter (GDPR)

Vår policy för behandling av personuppgifter finner ni här:
https://holmqvistpartners.se/hem/behandling-av-personuppgifter-gdpr/

9. Uppgivande av klientens VAT-nummer i vissa fall

För det fall klienten är näringsidkare i annat EU-land är Advokatbyrån enligt lag skyldig att uppge bl.a. klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning till Skatteverket beträffande momsfri försäljning till annat EU-land. VAT-numret är unikt, varför rapporteringen i fråga kan komma att medföra att klientens identitet blir känd. Genom att till Advokatbyrån lämna uppgift om VAT-nummer, lämnar klienten även sitt medgivande till att Advokatbyrån uppger detta vid sådan rapportering som ovan sägs.

10. Externa uppdragstagare

Advokatbyrån kan efter överenskommelse med klienten komma att anlita extern konsult i ett uppdrag. Sådan konsult skall anses vara oberoende av Advokatbyrån. För det fall Advokatbyrån erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till
Advokatbyrån.

11. Marknadsmissbruksdirektivet

Advokatbyrån förväntar sig att klient, som önskar att Advokatbyrån upprättar och för en insiderförteckning för att klienten skall kunna uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler, framställer en sådan begäran. Om klienten begär att utfå ett exemplar av insiderförteckningen, kommer en sådan att överlämnas till klienten så snart som möjligt, under den förutsättningen att begäran härom framställs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger klienten att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla förpliktelserna enligt nyssnämnda regler.

12. Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av dessa uppdragsvillkor skall följande ansvarsbegränsningar gälla. Om annat inte avtalats är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de givits. Advokatbyrån har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Advokatbyråns ansvar gentemot klienten är begränsat till belopp som kan utfås genom denna. Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten, som en konsekvens av Advokatbyråns arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg. Om uppdraget avsett rådgivning om möjliga skattekonsekvenser omfattar Advokatbyråns ansvar inte skatter som klienten skall betala, om det inte vid tidpunkten för Advokatbyråns rådgivning stod klart att klienten kunde ha uppnått sina kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter. Advokatbyråns ansvarsbegränsningar är tillämpliga även på Advokatbyråns delägare och övrig personal samt tidigare anställd personal.

13. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist som har samband med dessa allmänna uppdragsvillkor eller om någon fråga som rör Advokatbyråns uppdrag, skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas, om det omtvistade värdet är mindre än en miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till en miljon kronor eller mer skall Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än en miljon kronor men mindre än tio miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till tio miljoner kronor eller mer skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska. Utan hinder av vad som ovan sägs har Advokatbyrån alltid rätt att vid domstol väcka talan om förfallna fordringar eller att vidta annan inkassoåtgärd, såsom att ansöka om betalningsföreläggande. Dessa allmänna villkor och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Advokatbyråns uppdrag och dess tjänster skall regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Om en klient är konsument och missnöjd med den tjänst som Advokatbyrån har tillhandahållit ska klienten kontakta Advokatbyrån för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten ha rätt att få saken prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. En förutsättning för att tvisten ska prövas av nämnden är bl.a. att tvisten inte handläggs eller är avgjord av domstol samt att klienten vänder sig till nämnden inom ett (1) år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till Advokatbyrån. Det finns dock vissa tvister som nämnden inte prövar, mer information finns på nämndens hemsida:
https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/
Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund,
Box 27321, 102 54 Stockholm